ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PACTECHNO

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden, inclusief de in artikel (3.4) bedoelde “Pactechno werkwijze”, zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Pactechno, gevestigd te Nieuwegein (hierna te noemen: Pactechno). De andere in offertes, leveranties en/of werkzaamheden betrokken partij wordt hierna de Klant genoemd.
Alle van deze voorwaardenafwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
Voorwaarden, waarvan een Klant zich bedient, wijken ongeacht andersluidende bepaling in die voorwaarden, steeds voor deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal. In geval van afwijking bij eventuele vertalingen, blijft steeds uitsluitend de oorspronkelijke Nederlandse versie beslissend.

Artikel 2 Offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd of als deze is vervat in een door de Klant ter aanvaarding te ondertekenen opdrachtformulier.
.De door Pactechno gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pactechno is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Pactechno daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pactechno anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Pactechno niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Overeenkomst
Pactechno is slechts gehouden aan het geen schriftelijk is overeengekomen.
Documentatie (bijvoorbeeld drukwerk, catalogi, afbeeldingen, prijslijsten, mailings, E-mails, website en dergelijke) zijn voor Pactechno nimmer bindend.
Indien de Klant een product bestelt dat niet meer nieuw geproduceerd wordt, zal Pactechno zijn best doen het product alsnog voor de Klant te bemachtigen, maar Pactechno is niet gehouden tot meer dan daartoe redelijkerwijs haalbaar is.
Reparaties vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats volgens de “Pactechno werkwijze”.
Indien Pactechno meent aan de kredietwaardigheid van de Klant te mogen twijfelen, kan Pactechno zijn verplichtingen opschorten en van de Klant verlangen dat die Pactechno eerst genoegzame zekerheid biedt. Voldoet de Klant daar niet aan, dan is Pactechno vrij de opdracht zonder verplichtingen van zijn kant terug te geven.
Indien Pactechno voor de Klant een zaak of onderdeel daarvan wegdoet, is de Klant de daarmee gemoeide milieukosten verschuldigd.
Bij tussentijdse annulering van een overkomst is de Klant alle reeds door Pactechno gemaakte kosten aan hem verschuldigd, eventuele voorbereidingskosten daarin begrepen, zulks door Pactechno te verhogen, in geval van onrechtvaardige opzegging door de Klant, met 35% van de overeengekomen prijs.
Pactechno is gerechtigd zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden – geheel of gedeeltelijk – door derden te laten uitvoeren, dit alles zonder kennisgeving aan de Klant.
Door vervanging van, zaken bij werkzaamheden door Pactechno en/of door Pactechno ingeschakelde derden, worden de oorspronkelijke zaken eigendom van Pactechno.

Artikel 4 Prijzen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven, in Nederlandse valuta (€, euro’s) uitgedrukt.
Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere taxen, accijnzen of heffingen van overheidswege opgelegd.
Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief kosten van verzending of transport.
Overeengekomen prijzen zijn slechts bindend, voor zover het de eigen prijzen van Pactechno betreft. Alle wijziging in prijzen en tarieven van derden, waartoe ook overheidstarieven zijn te rekenen, mogen steeds door Pactechno aan de Klant doorberekend worden.
Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Klant. Meer- of minderwerk kan aanleiding geven tot prijswijziging.

Artikel 5 Levering
Levering zal, tenzij anders overeengekomen, geschieden “af bedrijf” Pactechno. Alle risico voor zaken gaat dadelijk bij levering op de Klant. Alle transport van zaken is voor rekening en risico van de Klant.
Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Pactechno is nimmer aansprakelijk voor termijnoverschrijding. Die is toe te rekenen aan derden van wie Pactechno afhankelijk is, dan wel die aan de Klant is toe te rekenen.
Indien de Klant de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor rekening van de Klant en risico van de Klant ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen is de Klant (opslag)kosten aan Pactechno verschuldigd.
Pactechno behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al zijn geleverde zaken de eigendom voor, totdat al het verschuldigde (eventuele rente en kosten inbegrepen), volledig is voldaan.
Pactechno behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de prijs voor werkzaamheden over alle zijn daartoe door de Klant ter hand gestelde zaken het retentierecht voor, totdat al het verschuldigde, eventuele rente en kosten inbegrepen, volledig is voldaan.

Artikel 6 Betalingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is betaling, zonder korting op verrekening, á contant, bij aflevering verschuldigd.
Betaling op rekening dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
Pactechno is gerechtigd orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, in zulke gedeelten te factureren.
Pactechno is steeds gerechtigd een voorschotbetaling of een zekerheid vooraf anderszins te bedingen.
Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn is de Klant zonder nadere in gebrekenstelling in verzuim. Bij liquidatie, beslag, surseance van betaling of faillissement van de Klant, alsook bij overname van diens bedrijf door een derde, vervalt een overeengekomen betalingstermijn en treedt dadelijk verzuim in.
In geval van verzuim wordt de Klant dadelijk over het openstaande bedrag wettelijk rente, verhoogd met twee procentpunten, verschuldigd. Alle kosten die Pactechno maakt ter inning van zijn vordering maken deel uit van zijn vordering. Bij verzuim van de Klant is Pactechno gerechtigd alle lopende overeenkomsten met de Klant te ontbinden, ook die overeenkomsten waarin het verzuim zich niet voordoet.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van hem aan te rekenen grove fouten is Pactechno nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard ook, direct of indirect, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, zowel bij de Klant als bij derden.
De aansprakelijkheid van Pactechno voor aan de Klant geleverde zaken gaat nimmer verder dan Pactechno op zijn voorschakel(s) kan verhalen.
Pactechno is nimmer aansprakelijk voor schaden of waardeverlies ontstaan door het ondeskundig, dan wel met de gebruiksaanwijzing strijdig, gebruik van zaken. Onder ondeskundig gebruik is mede verstaan gebruik van zaken in samenhang met daarvoor niet geschikte apparatuur of programmatuur, alsook gebruik strijdig met door of vanwege Pactechno gegeven aanwijzingen.
Pactechno is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies of beschadiging van data (alle vormen van programmatuur daarin inbegrepen) die op of in de bij Pactechno ter hand gestelde zaken is opgeslagen. De Klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van een volledige backup.
Voor zoveel Pactechno niet tegenstaande het hiervoor bepaalde voor schade aansprakelijk is, zal deze schade, gevolgschade inbegrepen, nimmer meer bedragen dan drie maal het bedrag van de offerte voor de werkzaamheden waarvoor aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 8 Reclames
De Klant is gehouden de zaken bij levering dadelijk op zichtbare gebreken te controleren. Geconstateerde gebreken dienen dadelijk aan Pactechno medegedeeld te worden. Nadien is Pactechno voor zulke gebreken niet aansprakelijk. Alle aanspraken wegens bij levering niet zichtbare gebreken vervallen zo zij niet binnen acht dagen na levering schriftelijk ter kennis van Pactechno zijn gebracht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pactechno in staat is adequaat te reageren.
Alle aanspraken wegens gebreken vervallen, indien Pactechno niet behoorlijk in de gelegenheid is gesteld één en ander te controleren en indien nodig in orde te brengen.
Reclames op facturen vervallen indien zij niet schriftelijk bij Pactechno zijn ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur.
Retourzending kan enkel geschieden franco bedrijf Pactechno en voor risico van de Klant na schriftelijke toestemming tot retourzending van Pactechno. Aan deze toestemming kunnen door de Klant geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

Artikel 9 Garantie
Tenzij anders afgesproken verleent Pactechno voor door haar geleverde zaken slechts die garantie die zij van haar voorschakel kan betrekken. Geen garantie wordt gegeven op software.
Voor reparaties geeft Pactechno geen andere garantie dan bij het aangaan van de reparatieovereenkomst bepaald. Niettemin is Pactechno gerechtigd bij aflevering van de gerepareerd zaak garantie alsnog te verminderen of uit te sluiten op grond van de tijdens de reparatie gebleken staat en/of ouderdom van de gerepareerde zaak.
Aanvaarding van een reparatieopdracht impliceert op zich nog geen enkele garantie.

Artikel 10 Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van Pactechno is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Pactechno het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Pactechno en zijn Klant is Nederlands recht van toepassing.
De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing.

“Pactechno werkwijze” voor reparaties
De “Pactechno werkwijze” voor reparaties maakt deel uit van de Algemene leveringsvoorwaarden Pactechno.
Reparaties kunnen worden aangeboden bij de reparatiebalie van Pactechno dan wel door middel van een telefonische of schriftelijke (onder “schriftelijk” wordt onderstaand ook verstaan per fax) reparatieaanvraag.
Tenzij Pactechno deze reeds aan de reparatiebalie heeft aangenomen, doet Pactechno zo spoedig mogelijk nadat de reparatieopdracht tot stand is gekomen, de te repareren zaak bij de Klant te repareren of af te halen. De kosten daarvan worden aan de Klant doorberekend.
Zodra Pactechno de te repareren zaak onder ogen heeft, kan Pactechno een reparatiediagnose voor herstelling opmaken. Zo daar reden toe is meldt Pactechno de uitslag van de diagnose met daarbij een schatting van reparatieduur en reparatiekosten aan de Klant. De Klant heeft in dat geval recht om binnen acht dagen na ontvangst van de schatting van reparatieduur en reparatiekosten de opdracht te annuleren. In dat geval is de Klant aan Pactechno de tot dat moment gemaakt kosten (vervoer, arbeid, verbruikte materialen) verschuldigd.
Zodra Pactechno de reparatie heeft voltooid of als de zaak niet repareerbaar is gebleken, rapporteert Pactechno dit aan de klant. Pactechno zal aan de hand van de verrichte werkzaamheden een “Servicebon” opmaken en aan de hand van deze bon wordt de factuur gemaakt. In de factuur zijn de kosten van de retourzending inbegrepen. Pactechno kan de Klant de keuze bieden tussen:
De gerepareerde zaak tegen contante betaling aan de reparatiebalie van Pactechno afhalen;
Een pro forma factuur voldoen; in dat geval zal Pactechno de gerepareerde zaak binnen twee werkdagen na ontvangst van de gehele betaling aan de Klant toezenden;
De Klant zal de factuur voldoen binnen veertien dagen (tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen) na aflevering van de gerepareerde zaak.
Indien de Klant de gerepareerde zaak niet afhaalt, de toezending terugkeert, de Klant de gerepareerde zaak weigert of een pro forma factuur niet geheel wordt voldaan, is Pactechno gerechtigd om na verloop van drie weken na de gereed melding van de reparatie een bedrag van € 5,00 per etmaal als kosten voor de bewaring van de zaak aan de Klant door te berekenen.
Pactechno is gerechtigd de zaak niet aan de Klant terug te geven, voordat zijn factuur (in voorkomend geval vermeerderd met de hiervoor genoemde opslagkosten) geheel is voldaan. Na verloop van drie maanden vanaf de gereed melding van de reparatie is Pactechno gerechtigd een dan nog onder haar verblijvende zaak na schriftelijke waarschuwing voor zichzelf te behouden, dan wel deze ten eigen bate te verkopen dan wel te vernietigen. In het laatste geval is de Klant gehouden alle daarmee gemoeide kosten, inclusief milieukosten, aan Pactechno te vergoeden.

Start typing and press Enter to search